Parlem Ventures

Avís Legal

El titular de la pàgina web allotjada a la URL https://www.parlemventures.cat (el “Web”) és l’entitatPARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. (“PARLEM”), les dades d’identificació de la qual són les que es detallen a continuació:

 • Domicili social: C/ Badajoz, 145, 2ª planta08018 Barcelona
 • NIF nº: A-65851446
 • Correu electrònic:atencioalclient@parlem.com
 • Telèfon: (+34) 935 478 860
 • Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona altom 467828 foli 168 i fulla número 428187

L’Avís Legal regeix l’accés i la utilització del Web per part dels seus usuaris.

 1. Accés al Web

L’accés i utilització del Web comporta l’acceptació de l’Avís Legal.

PARLEM es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment, qualsevol modificació i/o actualització de l’Avís Legal i, per tant, cal que l’usuari/la usuària llegeixi atentament l’Avís Legal cada vegada que accedeixi al Web. Si no s’acceptal’Avís Legal, preguem abstenir-se d’utilitzar el Web i el seu contingut.

 1. Normes d’utilització

Els continguts oferts a través del Web es dirigeixen exclusivament, majors de 18 anys d’edat.A l’efecte, PARLEM es reserva l’opció de sol·licitar als usuaris, en qualsevol moment, documentació acreditativa de la seva edat per tal de verificar-la. En el supòsit que PARLEM verifiqui que l’usuari/la usuària no té l’edat mínima requerida, no atendrà les seves peticions.

L’usuari/La usuària s’obliga a utilitzar el Web, i tot el seu contingut, d’acord amb el que estableix la normativa vigent, l’Avís Legal i, si s’escau, la resta de termes i condicions previstos en el Web.

Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Web i a no utilitzar-los per a realitzar activitats il·lícites i/o que atemptin contradrets de tercers. En aquest sentit, l’usuari/la usuària s’obliga a no transmetre, introduir, difondre ni a posar a disposició de la resta d’usuaris, qualsevol tipus de material i informació que siguin contraris a la llei i l’Avís Legal. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’usuari/la usuària es compromet a:

 • No difondre continguts de caràcter violent, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme i/o que atemptin contra els drets humans i els drets fonamentals de les persones.
 • No introduir virus, scripts ni programari nociu susceptible d’interrompre, destruir o limitar la funcionalitat de qualsevol software o hardware.
 • No interferir o condicionar d’alguna manera la seguretat del Web o utilitzar de forma abusiva els seus recursos, serveis i productes disponibles.
 • No accedir, modificar, adaptar i/o realitzar enginyeria inversa, descompilar, desmuntar o, d’alguna manera, interferir al Web.
 • No dur a terme accions que puguin desactivar, sobrecarregar o afectar el funcionament del Web.

S’informa a l’usuari/la usuària que, en el supòsit que incompleixi l’Avís Legal o, si escau, qualsevol altres termes i condicions del Web, PARLEM es reserva el dret a limitar, suspendre i/o terminar el seu accés al Web, adoptant qualsevol mesura que sigui necessària a l’efecte.

PARLEMfaels seus millors esforços per a mantenir el Web en bon funcionament, evitant errors o, si s’escau, esmenar-los. No obstant, PARLEMno garanteix la disponibilitati continuïtat en l’accésal Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests estiguin degudament actualizats.

 1. Responsabilitat

Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que el Web contingui es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari/la usuària.

L’accés al Web no implica per a PARLEM l’obligació de controlar l’existència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu en els sistemes i/o dispositius de l’usuari/la usuària.

PARLEM no es responsabilitza dels danys produïts en el software i/o hardware dels usuaris que es derivi de l’accés i/o utilització del Web.

PARLEM tampoc es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’usuari/la usuària a causa de fallada o caigudesde les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del Web.

L’usuari/La usuària s’obliga a mantenir indemne a PARLEM de qualsevol possible reclamacióo sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari/la usuària de la normativa vigent i de l’Avís Legal. PARLEM es reserva el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui als usuaris que facin un ús inapropiat del Web o no respectin l’Avís Legal.

 1. Publicitat

PARLEM podrà incloure al Web continguts publicitaris i/o patrocinis de tercers. Els anunciants i patrocinadors seran els únics responsables d’assegurar-se que el material facilitat per a la seva inclusió al Web compleix íntegrament la legislació vigent quepugui ser d’aplicació.

En conseqüència, PARLEM no serà responsable de cap error, inexactituti/o irregularitat que puguin incloureels continguts publicitaris o dels patrocinadors ni dels incompliments de la normativa vigent.

 1. Política en matèria d’enllaços

a) Enllaços amb el Web

Qualsevol que tingui intenció d’incloure en un lloc web (“Web Enllaçant”) un enllaç que dirigeixi al Web hauran de complir amb la legislació vigent i, en cap cas, podrà allotjar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat i els productes de PARLEM.

L’enllaç no implica que PARLEM avali, promocioni, garanteixi, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Web Enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut. En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, PARLEM procedirà a la revocació de l’autorització al Web Enllaçant, que haurà de suprimir l’enllaç de forma immediata.

b) Enllaços amb altres webs

Al Web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l’usuari/la usuària accedir a altres webs (“Webs Enllaçats”).

En cap cas, l’existència de Webs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat de PARLEM amb les manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats mitjançant els Webs Enllaçats. En conseqüència, PARLEM no es fa responsable del contingut, i els termes i condicions dels Webs Enllaçats, essent l’usuari/la usuària l’únic/a responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i els utilitzi.

 1. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els diferents elements i continguts del Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, icones, gravacions sonores, combinacions de colors, codis font, etc.)[els “Continguts”], així com la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat de PARLEM o, si s’escau, dels seus llicenciants.

Igualment, els signes distintius i nom de domini del Web són titularitat de PARLEM o, si s’escau, dels llicenciants sense que es pugui entendre que l’accés al Web atribueixi algun dret sobre els mateixos.

En conseqüència, queda expressament prohibit a l’usuari/la usuària la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Web, els Continguts i/o els signes distintius de PARLEM.

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de PARLEM podran donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, en el seu cas, se’n derivin.

 1. Política de Privacitat

El tractament de les dades personals dels usuaris es regirà per la Política de Privacitat del Web.

 1. Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de l’Avís Legal fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a l’esmentada disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tota la resta, tenint-se per no posada tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A l’efecte, l’Avís Legal només deixarà de tenir validesa exclusivament respecte la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d’afectar a l’Avís Legal de forma integral.

 1. Legislació aplicable i jurisdicció competent

L’Avís Legal es regirà i interpretarà conforme a la legislació vigent.

En qualsevol cas, en el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte i/o discrepància en la interpretació i/o aplicació de l’Avís Legal, els Jutjats i Tribunals que, si s’escau, coneixeran l’assumpte seran els que prevegi la normativa legal aplicable.